۱۳۹۷-۰۶-۲۲

باسمه تعالی گزارش خلاصۀ عملکرد     سرور ارجمند، جناب آقای رضوی مسئول محترم سرای محله انقلاب   با سلام احتراماً، پیرو درخواست حضرتعالی، مبنی بر […]
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

بدون عنوان

باسمه تعالی گزارش خلاصۀ عملکرد     سرور ارجمند، جناب آقای رضوی مسئول محترم سرای محله انقلاب   با سلام احتراماً، پیرو درخواست حضرتعالی، مبنی بر […]
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

اطلاعیه مهم

باسمه تعالی گزارش خلاصۀ عملکرد     سرور ارجمند، جناب آقای رضوی مسئول محترم سرای محله انقلاب   با سلام احتراماً، پیرو درخواست حضرتعالی، مبنی بر […]
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

بدون عنوان

باسمه تعالی گزارش خلاصۀ عملکرد     سرور ارجمند، جناب آقای رضوی مسئول محترم سرای محله انقلاب   با سلام احتراماً، پیرو درخواست حضرتعالی، مبنی بر […]
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

تاریخ امتحان

باسمه تعالی گزارش خلاصۀ عملکرد     سرور ارجمند، جناب آقای رضوی مسئول محترم سرای محله انقلاب   با سلام احتراماً، پیرو درخواست حضرتعالی، مبنی بر […]